2007/10/29

మంచి మాట - 15జీవితంలోని సగం బాధలు 'సరే' అని త్వరగాను.. 'వద్దు' అని అలస్యంగాను.. చెప్పటం వల్లనే కలుగుతాయి.

- ఆర్ట్ ఆఫ్ లివింగ్, శ్రీశ్రీ రవి శంకర్

1 అభిప్రాయాలు:

రాజేష్ said...

నా బ్లాగ్ ని సందర్శించి నందుకు Thanks. మీ posts అన్నీ బాగున్నాయి. ఇది వరకు ఒకసారి చూసాను కానీ comments రాయలేదు.

Post a Comment

Thank you for your comments