2007/10/21

మంచి మాట - 14
మనసు ఎదుగుతున్న కొద్దీ శరీరం దానంతటదే సహకరిస్తుంది. శరీరం సహకరించని నాడు మనసు బాగలేదని అర్ధం.- సిగ్మండ్ ఫ్రాయిడ్

0 అభిప్రాయాలు:

Post a Comment

Thank you for your comments