2007/08/08

మంచి మాట - 1

మంచి తల్లి వందమంది ఉపాధ్యాయులతో సమానం
- జార్జ్ హెర్బర్ట్

0 అభిప్రాయాలు:

Post a Comment

Thank you for your comments