2007/08/13

మంచి మాట - 6శాంతి నీ ఆత్మలోనే ఉంది. దాని కోసం బయట వెతకొద్దు.
- గౌతమ్ బుద్ధుడు

1 అభిప్రాయాలు:

rams said...

Good quote.

Post a Comment

Thank you for your comments