2007/08/09

మంచి మాట - 4

మనం మన కోసం చేసేది మనతోనే ఆంతరించి పోతుంది. ఇతరుల కోసం చేసేది శాశ్వతంగా ఉంటుంది.
- మహాత్మాగాంధీ

0 అభిప్రాయాలు:

Post a Comment

Thank you for your comments