2007/08/11

మంచి మాట - 5

క్షమాగుణం బలహీనత కాదు. క్షమించడానికి శిఖరమంత మనోబలం కావాలి.
- మహాత్మాగాంధీ

0 అభిప్రాయాలు:

Post a Comment

Thank you for your comments