2007/08/09

మంచి మాట - 2

నిన్ను నువ్వు నీ శత్రువుకంటే ఎక్కువ నిశితంగా పరిశీలించుకో. నీలో నీకు కన్పిస్తున్న వాడికంటే గొప్ప మిత్రుడు ప్రపంచంలో ఎక్కడా ఉండడు.
- జెరిమీటేలర్

0 అభిప్రాయాలు:

Post a Comment

Thank you for your comments