2007/08/09

మంచి మాట - 3

స్నేహమంటే రెండు శరీరాల్లో నివసిస్తున్న ఒకే ఆత్మ
- అరిస్టాటిల్

0 అభిప్రాయాలు:

Post a Comment

Thank you for your comments