2007/11/05

మంచి మాట - 16

ఒక్క క్షణం సహనం కొండంత ప్రమాదాన్ని దూరం చేస్తే, ఒక్క క్షణం అసహనం మొత్తం జీవితాన్ని నాశనం చేస్తుంది.
- స్వామీ వివేకానంద

0 అభిప్రాయాలు:

Post a Comment

Thank you for your comments