2007/11/28

మంచి మాట - 19
ఎప్పుడైతే నువ్వు భరతమాతను స్మరిస్తావో, నీ శత్రువుల భయం నిన్ను విడనాడుతుంది

- మహాకవి సుబ్రహ్మణ్యం భారతీయార్

0 అభిప్రాయాలు:

Post a Comment

Thank you for your comments