2007/11/13

మంచి మాట - 17


ఏ గొప్పవ్యక్తి వ్యర్ధంగా జీవించడు. ప్రపంచ చరిత్ర అంతా గొప్ప వ్యక్తుల జీవిత (ఆత్మ) కథలే..

- థామస్ కార్లెల్

0 అభిప్రాయాలు:

Post a Comment

Thank you for your comments