2008/01/30

మంచి మాట - 23


సత్యం ఒక్కటే మానవ జీవితాన్ని సన్మార్గంలోకి తీసికొనివస్తుంది.
- మహాత్మాగాంధీ

0 అభిప్రాయాలు:

Post a Comment

Thank you for your comments