2008/12/25

మహాత్మాగాంధీ, మంచి మాట - 27మనుషులను వారి డీగ్రీలను, మేధోసంపత్తిని చూసి అంచనా వేయకండి. అతని మనసును, ఆలోచనా విధానాన్ని బట్టి అంచనా వేయండి.
- మహాత్మాగాంధీ


3 అభిప్రాయాలు:

a2zdreams said...

great collection sir .. thank you

మరమరాలు said...

Dear a2z dreams, thank you for your comment and compliments.

నేస్తం said...

good one :)

Post a Comment

Thank you for your comments