2009/01/02

సొమ్మొకరిది.. సోకొకరిదిఒక శాస్త్రవేత్త దేనినైనా కనుగొన్నప్పుడు.. ఆ శాస్త్రవేత్త పేరుమీదుగానే దానికీ ఒక పేరు ఏర్పడుతుంది. ఆవిష్కరించిన శాస్త్రవేత్తే.. ఈ పేరు పెడతారు. అయితే, పాజిట్రాన్ కు మాత్రం ఈ పద్ధతిలో పేరు రాలేదు. ఒక పత్రిక ఎడిటర్ దానికి ఆ పేరు పెట్టారు. అదెలాగంటే.. కార్ల్ అండర్సన్ (1905 – 1991) అన్న శాస్త్రవేత్త ఈ కణాన్ని కనుగొన్నారు. ఇది ఎలక్ట్రాన్ లాగే ఉంటుంది గానీ.. ధనావేశాన్ని కలిగి ఉంటుంది. అండర్సన్ పరిశోధనను తెలియజేసే.. కధనాన్ని 1931లో సైన్స్ న్యూస్ లెటర్ అన్న పత్రిక ప్రచురించింది. అయితే, అప్పటికి ఆ కొత్త కణానికి అండర్సన్ ఏ పేరూ పెట్టలేదు. ఈ నేపధ్యంలో.. పత్రిక సంపాదకుడు.. దానికి పాజిట్రాన్ అన్న పేరు పెట్టి.. వార్తను ప్రచురించారు. తర్వాత కాలంలో ఈ పేరే స్ధిరపడిపోయింది. అంతే కాదు, 1931లో అండర్సన్ పాజిట్రాన్ ను కనిపెట్టక ముందే అ కణం ఆచూకి వేర్వేరు రూపాల్లో బయటపడినది. ముఖ్యముగా 1928లో యాంటీ మేటర్స్ రూపములో మరియు 1930లో గామా కిరణాల పరిశీలనలో బయట పడినది కాని అండర్సన్ పాజిట్రాన్ పరిశోధన వల్లన 1936లో భౌతికశాస్త్రంలో నోబెల్ గెల్చుకున్నారు.

1 అభిప్రాయాలు:

Anonymous said...

మీరు ఇంతవరకు యెల్లప్రగ్గడ సుబ్బారావు గురించి రాయక పోవడం నాకు ఆశ్చర్యం కలిగించింది.

Post a Comment

Thank you for your comments