2007/09/23

మంచి మాట - 9


అహంకారం సృష్టించే చీకటిని ఛేదించడం ఎవ్వరికీ సాధ్యం కాదు..
- మహాత్మాగాంధీ

0 అభిప్రాయాలు:

Post a Comment

Thank you for your comments