2009/03/21

స్వామీ వివేకానంద, మంచి మాట - 28


వినయంలేని విద్య,
సుగుణం లేని
రూపం,
సుదుపయోగం కాని
ధనం,
శౌర్యంలేని
ఆయుధం,
ఆకలి లేని
భోజనం,
పరోపకారం చేయని
జీవితం వ్యర్ధమైనవి.
- స్వామీ వివేకానంద

4 అభిప్రాయాలు:

anveshi said...

baavundi :)

AMMA ODI said...

మన నూతన సంవత్సర ఉగాది శుభాకాంక్షలు.

Amar said...

Thank you very much..

Anonymous said...

prasanna said very nice

Post a Comment

Thank you for your comments